بر اساس نیازتان انتخاب کنید

با طرح‌های قیمتی منعطف و مقرون به‌صرفه‌ی اسپکسا، تنها با چند کلیک می‌توانید طرح‌ موردنیاز خود را انتخاب و در هزینه‌های‌تان صرفه‌جویی کنید.

تعداد کاربران:
تعداد کاربران:

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۵ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۲۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۵ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۳۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۵ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۲۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۱۰ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۴۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۱۰ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۵۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۱۰ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۵۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۲۵ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۸۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۲۵ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱٫۱۹۹ میلیون تومان ماهانه تا ۲۵ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۹۹۹ هزار تومان ماهانه تا ۵۰ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱٫۴۹۹ میلیون تومان ماهانه تا ۵۰ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱٫۹۹۹ میلیون تومان ماهانه تا ۵۰ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱٫۵۹۹ میلیون تومان ماهانه تا ۱۰۰ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۲٫۳۹۹ میلیون تومان ماهانه تا ۱۰۰ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۳٫۱۹۹ میلیون تومان ماهانه تا ۱۰۰ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱٫۵۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۵ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۲٫۳۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۵ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۳٫۱۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۵ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۲٫۳۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۱۰ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۳٫۵۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۱۰ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۴٫۷۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۱۰ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۴٫۷۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۲۵ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۷٫۱۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۲۵ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۹٫۵۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۲۵ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۷٫۹۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۵۰ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱۱٫۹۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۵۰ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱۵٫۹۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۵۰ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

پایه

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،

استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

رایگان برای همیشه
 • ۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • همه‌ی ویژگی‌های پایه
 • جست‌وجوی ساده
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۱ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۱۵ روز
 • فیلدهای سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱۲٫۷۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۱۰۰ کاربر
 • ۲۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۷ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۳۰ روز
 • ۳ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۱۹٫۱۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۱۰۰ کاربر
 • ۱ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها در ۳۰ روز اخیر
 • بازیابی اطلاعات تا ۶۰ روز
 • ۱۰ فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر

مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

۲۵٫۵۹۹ میلیون تومان سالانه تا ۱۰۰ کاربر
 • ۵ ترابایت فضای ذخیره‌سازی
 • جست‌وجوی پیشرفته
 • تایم‌لاین فعالیت‌ها از ابتدا
 • بازیابی اطلاعات تا ۹۰ روز
 • بی‌نهایت فیلد سفارشی
 • پشتیبانی با اولویت بالاتر

اسپکسا برای فراهم کردن زیرساخت ذخیره‌سازی ابری برای شرکت‌ها، سازمان‌ها، استارتاپ‌ها و سایر کسب‌وکارهای بزرگ و ارائه‌ی خدمات پیوسته و پایدار، خدمات سازمانی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید با عقد قرارداد به‌صورت ویژه و متناسب با نیازتان از خدمات ذخیره‌سازی ابری استفاده کنید.

با انتخاب خدمات سازمانی اسپکسا، دسترسی بیش‌تری به فضای ذخیره‌سازی خواهید داشت و همیشه با پشتیبانی اسپکسا در ارتباط خواهید بود.

فضای ذخیره‌سازی دل‌خواه

امکان استفاده از فضای ذخیره‌سازی ابری با حجم دل‌خواه و متناسب با نیاز شما

هزینه‌ی ثابت

محاسبه‌ی قیمت به‌شکل ثابت فارغ از میزان مصرف (Flat Rate) و بدون افزایش دوره‌ای

قرارداد سالانه

عقد قرارداد سالانه با شرایط پرداخت و بهره‌مندی از تخفیف ویژه نسبت به سایر طرح‌ها

تضمین SLA ۹۹.۹٪

تضمین دسترس‌پذیری سرویس در بیش از ۹۹/۹ درصد مواقع و جبران خسارت درصورت عدم وقوع آن

پشتیبانی ۲۴/۷

امکان تماس تلفنی و پشتیبانی در پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و تلگرام در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته

نماینده‌ی اختصاصی

امکان استفاده از نماینده یا اکانت منیجر اختصاصی و پشتیبانی شخصی‌‌سازی‌شده‌ی سازمانی

با پر کردن فرم ثبت درخواست، همکاران ما در اولین فرصت برای مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

خدمات سازمانی

فضای ذخیره‌سازی متناسب با نیاز شما

+ پشتیبانی اختصاصی

از ۱۹٫۹ میلیون تومان سالانه
 • فضای ذخیره‌سازی دل‌خواه
 • همه‌ی ویژگی‌های طرح ویژه
 • هزینه‌ی ثابت (Flat Rate)
 • قرارداد سالانه
 • تضمین SLA ۹۹.۹٪
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • نماینده‌ی اختصاصی
خیلی خوب

سؤال‌های متداول

فضای کاری اسپکسا به‌صورت اختصاصی برای کسب‌وکارها (تیم‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها) طراحی شده است. از این رو، ویژگی‌هایی مانند تعریف نقش‌های مختلف با دسترسی‌های گوناگون، مشاهده‌ی تمام فعالیت‌ها و تغییراتی که روی فایل‌ها انجام شده، اضافه کردن اطلاعات مختلف به‌صورت متاداده (Metadata)، جست‌وجوی پیشرفته و مواردی مانند این‌ها این امکان را به شما می‌دهد تا مدیریت و همکاری در تیم، شرکت یا سازمان خود را آسان‌تر از همیشه انجام دهید.

هم‌چنین قیمت‌گذاری منعطف و مقرون به‌صرفه‌ی اسپکسا هزینه‌های ذخیره‌سازی فایل‌ها و اطلاعات شما را نسبت به سایر روش‌های ذخیره‌سازی تا بیش از ۸۵٪ کاهش می‌دهد.

تمام فایل‌ها و اطلاعات شما از طریق یک کانال امن SSL تأییداعتبارشده به سرویس‌دهنده‌های ابری اسپکسا منتقل می‌شوند. در این سرویس‌دهنده‌ها با استفاده از پیشرفته‌ترین الگوریتم‌ها و پروتکل‌های امنیتی، از هر کدام از فایل‌ها و اطلاعات شما چندین نسخه در مراکز داده‌ی مختلف با بالاترین سطح امنیت نگه‌داری می‌شوند تا احتمال ازبین‌رفتن آن‌ها به‌واسطه‌ی مشکلات سخت‌افزاری به حداقل ممکن برسد. علاوه بر این، از تمامی فایل‌ها و اطلاعات موجود در فضای کاری اسپکسا به‌صورت روزانه نسخه‌ی پشتیبان تهیه می‌شود تا حتی درصورت بروز بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل، فایل‌ها و اطلاعات شما محفوظ باشد.

زیرساخت‌ها و سرویس‌دهنده‌های مورداستفاده توسط اسپکسا، در معتبرترین مراکز داده‌ی کشور با استانداردهای امنیتی بالا قرار دارد که اطلاعات حیاتی هزاران سازمان و شرکت مهم در آن‌ها نگه‌داری می‌شود. این زیرساخت‌ها به‌صورت مداوم توسط تیم فنی اسپکسا و تیم‌های امنیتی همکار مورد تست و ارزیابی عملکردی و امنیتی قرار می‌گیرند.

بله. تمام کاربران اسپکسا می‌توانند از طرح پایه‌ی شامل یک فضای کاری رایگان با حجم ۳۰ گیگابایت و امکان اضافه کردن حداکثر ۵ کاربر، برای همیشه و بدون نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای استفاده کنند.

اگر نیاز به استفاده از حجم بیش‌تر و یا استفاده از ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر دارید، کافی است با توجه به نیاز خود یکی از طرح‌های اسپکسا را روی فضای کاری خود فعال کنید.

برای این کار کافی است در فضای کاری خود روی گزینه‌ی «ارتقای طرح» کلیک کنید و یکی از طرح‌های «استاندارد»، «حرفه‌ای» یا «ویژه» را انتخاب کنید. با توجه به تعداد کاربران و دوره‌ی فعال بودن طرح (ماهانه یا سالانه) هزینه‌ی آن برای شما محاسبه می‌شود و به‌صورت آنلاین با اتصال به درگاه‌های بانکی عضو شبکه‌ی شتاب می‌توانید هزینه‌ی آن‌را پرداخت کنید و طرح موردنظر خود را فعال کنید.

در صورتی که طرح فعال شما منقضی شود و آن را تمدید نکنید، اجازه‌ی آپلود اطلاعات به فضای ابری‌ خود را نخواهید داشت؛ ‌ولی تا ۳۰ روز امکان دانلود اطلاعات و انتقال آن‌ها به فضای دیگر برای شما فراهم است. پس از ۳۰ روز، تمامی اطلاعات شما به‌صورت خودکار حذف خواهد شد.

لطفاً این فرم را تکمیل کنید تا در اولین فرصت برای مشاوره با شما تماس بگیریم:

* پر کردن اطلاعاتی که با ستاره مشخص شده، ضروری است.
* پر کردن اطلاعاتی که با ستاره مشخص شده، ضروری است.